Reklama
 
Blog | Jan Orna

Olympiáda v Praze a feasibility study.

Feasibility study neboli studie proveditelnosti. Je to první z projektových stupňů zamýšlené stavební akce, „projektu“. Jejím účelem je prokázat, zda je možno daný projekt úspěšně realizovat jak po technické, tak po ekonomické stránce. Další projektové stupně, pořadě „Dokumentace pro územní rozhodování“, „Dokumentace pro stavební povolení“ a „Dokumentace pro zadání soutěže“ (tak zvaná „tendrová dokumentace“) obsahují více technických podrobností, ale jejich vliv na konečný ekonomický výsledek klesá geometrickou řadou. Příkladem neúspěšného zpracování „Feasibility study“ je například budova opery v Sydney. Stavebníkem byla vláda Nového Jižního Walesu, podle výsledku soutěže v roce 1957 měla stavba přijít na sedm milionů australských dolarů s termínem uvedení do provozu v roce 1963. Ve skutečnosti stála přes sto milionů a královna Alžběta II budovu slavnostně otevřela až dne 20. října 1973.

Zdá se, že v případu stavby dálnice D 47 na severní Moravě bylo vypracování „feasibility study“ nahrazeno tajnými schůzkami a potřásáním rukou mezi tuzemskými politiky provázanými s organizovaným zločinem a izraelskými pseudostaviteli. Akce se naštěstí neuskutečnila. Není divu, že některé části dokumentace pro zadání takové „soutěže“ obsahovaly „technické výkresy“ ve formě pouhých skic a ve výkazech výměr (podklad pro kalkulace a výpočet ceny díla) byly závažné chyby. Nyní začínají být aktuální úvahy o uspořádání Olympijských her v Praze.

Hrozí nebezpečí, typické pro podobné akce: podhodnocení odhadu nákladů pro stavební objekty, které bude nutno vybudovat.

Podle mého názoru je přesnějšího odhadu možno dosáhnout vypracováním jakési „rozšířené studie proveditelnosti“. Času do případné olympijské kandidatury Prahy zbývá dost, aby bylo možno v jeho rámci vypracovat podrobné podklady na úrovni dalších projektových stupňů. V některých oblastech by tak bylo možno odhalit typické problémy:

Reklama

1.     Pozemky. Zakreslení objektů (budov, inženýrských sítí, sportovišť atd.) včetně potřebných záborů do katastrálních map a sestavení soupisů dotčených pozemků a jejich majitelů umožní včasné odhalení případných problémů. Přesnější bude také odhad nákladů spojených s jejich případnými výkupy, pronájmy a zatížením věcnými břemeny. 

2.     Rozhraní. V podrobnějších projektech je možno přesněji definovat, které objekty, případně jejich části, jsou vyvolány potřebami Olympiády, a které již nikoli.  

3.     Technické specifikace. Rozpracování projektů na úroveň nižších, a tedy podrobnějších  projektových stupňů umožní vypracovat přesnější výkazy výměr s položkami, které mohou projektanti ocenit. Odhad ceny tak bude lépe vystihovat budoucí skutečnost a sníží  se riziko pozdějších nepříjemných překvapení. 

4.     Další. Nechť si doplní podle vlastní úvahy laskavý čtenář.

Protože se jedná o studii, je možno veškerou dokumentaci po jejím uložení v elektronické podobě zpřístupnit veřejnosti k případným připomínkám. Dotazy i reakce projektantů by se staly jednou z příloh její textové části.

Byl by to kompaktní nezávislý materiál, jehož účelem by bylo zpřesnit odhad stavebních nákladů souvisejících s uspořádáním Olympiády.

Objednatelem by byla Praha, zpracovatelem by mohla být společnost typu například PricewaterhouseCoopers (http://www.pwc.com/cz/cze/main/home/index.html ), pro kterou by pracovaly projekční kanceláře.

Pokud bude Praha skutečně aspirovat na uspořádání megaakce „Olympijské hry“, bude možno pro vypracování „ostrých“ projektů využít informace z výše uvedené studie.

 Olympijský lobbing Praha již zahájila, například na internetových stránkách našeho hlavního města je umístěn text „Praha olympijská“ ( http://magistrat.praha-mesto.cz/download/prahaOlympijska.pdf ). 

  

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama